BRI sebitlerindäki söwdagärler Kanton ýarmarkasynyň abraýly platformasyndan peýdalanýarlar

Guramaçylar, daşary ýurt birleşikleri bilen gatnaşyklary ýola goýup, has uly mümkinçiliklere ýetmegi dowam etdirýärler
UUAN ŞENGGAO tarapyndan
Daşary söwda we açylyş üçin Hytaýyň iň ygtybarly we giňişleýin platformalarynyň biri hökmünde Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy ýa-da Kanton ýarmarkasy, başlangyçdan bäri soňky sekiz ýylda “Guşak we ýol başlangyjy” -ny ösdürmekde möhüm rol oýnady- Hytaý hökümeti 2013-nji ýylda teklip edipdi. Geçen ýylyň aprel aýynda geçirilen 127-nji Kanton ýarmarkasynda, mysal üçin, BRI sebitlerinden gelen sergiler sergä gatnaşýanlaryň umumy sanynyň 72 göterimini düzdi.Olaryň eksponatlary eksponatlaryň umumy sanynyň 83 göterimini aldy.Kanton ýarmarkasy 1957-nji ýylda günbatarly güýçler tarapyndan goýlan söwda böwetlerini aýyrmak we ýurduň ösüşi üçin zerur bolan üpjünçiliklere we daşary ýurt walýutalaryna girmek maksady bilen 1957-nji ýylda açyldy.Soňky onýyllyklaryň dowamynda Kanton ýarmarkasy Hytaý üçin amatly platforma öwrüldi
halkara söwda we ykdysady globallaşma.Hytaýyň daşary söwdada we ykdysadyýetde barha artýan güýjüne şaýatlyk etdi.Nowurt häzirki wagtda dünýäde ikinji orunda durýar we liderdir
we halkara söwda üçin möhüm hereketlendiriji güýç.Hytaýyň prezidenti Si Szinpin 2013-nji ýylda küpek ýolunyň ykdysady guşagyny we 21-nji asyryň Mari-ýüpek ýoly ýa-da guşak we ýol başlangyjy teklip etdi.häzirki söwda birtaraplaýyn yslamyň we proteksionizmiň täsirini ödemek üçin niýetlenipdi, bu hem Kanton ýarmarkasynyň wezipesi bilen birmeňzeşdir.Möhüm söwda mahabat platformasy we “Hytaýyň daşary söwdasynyň barometri hökmünde Kanton ýarmarkasy Hytaýyň adamzat üçin geljegi bolan jemgyýet gurmak ugrundaky tagallalarynda möhüm rol oýnaýar.2019-njy ýylyň oktýabr aýynda geçirilen 126-njy sessiýa çenli, Kanton ýarmarkasynda jemlenen transaksiýa göwrümi 141 dollar, daşary ýurtly alyjylaryň umumy sany bolsa 8,99 milliona ýetdi.Pandemiýa gözegçiligine jogap edip, Kanton ýarmarkasynyň soňky üç sessiýasy onlaýn ýagdaýda geçirildi. Onlaýn ýarmarka kärhanalara COVID-19 wirusynyň bu kyn pursatynda söwda we söwda şertnamalaryny baglaşmak üçin täsirli kanal hödürledi. .Kanton ýarmarkasy BRI-iň berk goldawçysy we başlangyjy durmuşa geçirmekde möhüm rol oýnady.Şu güne çenli Kanton ýarmarkasy BRI-e gatnaşýan 39 okrugda we sebitde 63 senagat we söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Iň oňat hyzmatdaşlar, “Canon” ýarmarkasyny gurnaýjylar, BRI sebitlerinde ýarmarkany wagyz etmekde öz güýçlerini güýçlendirdiler.Geljekki ýyllarda guramaçylar, Kanton ýarmarkasynyň onlaýn we daşarky çeşmelerini gatnaşyjy kärhanalar üçin has amatly pursatlara goşmagy dowam etdirjekdiklerini aýtdylar.


Iş wagty: Awgust-14-2021