2021 DIZAYN AWARDY BOLSA EASO WIN

news

Gadyrly dostlar,

EASO-nyň täze süzgüçli LINFA hajathana önümi üçin EASO-nyň halkara iF DESIGN AWARD 2021 alandygy baradaky ajaýyp habarlary paýlaşýarys.
Şeýle adatdan daşary we ajaýyp dizaýn üçin EASO-nyň şöhratyny gazanmak şübhesiz.

Bu ýyl halkara iF eminler topary 20-den gowrak ýurtdan jemi 98 sany ýokary derejeli dizaýn hünärmeninden ybarat.iF DIZIGN AWARD, dünýäde dizaýn ussatlygynyň nyşany hökmünde ykrar edilen dünýäde iň meşhur we gymmatly dizaýn ýaryşlaryndan biridir.1953-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän, ýöne dizaýn pudagynda elmydama abraýly waka hasaplanýar.

Potensial baýraga mynasyp bolanlaryň mukdary gaty çäklidir, şonuň üçin her bir dalaşgär üçin diňe bir baýrak almak däl, eýsem bäsleşige gatnaşmak hem uly hormat.Çärelere gatnaşandygymyza örän buýsanýarys we toparyň bilelikdäki tagallasy bilen baýraklary aldyk.Mundan başga-da, EASO dizaýn täzeliklerinden öňde durýar we IF, Red Dot, G-MARK, IF we ş.m. ýaly köp sanly milli we halkara baýraklara eýe boldy.

Dizaýn ussatlygy üçin elimizden gelenini etmäge borçlanýarys we bize bolan ynamyňyzyň dogry we mynasyp boljakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr