Kanton ýarmarkasy ASEAN-da ykdysady we söwdanyň dikeldilmegine goşant goşýar

Hytaýyň daşary söwdasynyň barometri hökmünde tanalýan 129-njy Kanton ýarmarkasy Hytaýda bazaryň dikeldilmegine we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasyna möhüm goşant goşdy.Küpek import we eksport söwdasy boýunça işewür lider Jiangsu Soho International, Kamboja we Mýanmaryň ýurtlarynda üç sany deňiz önümçilik bazasyny gurdy.Kompaniýanyň söwda menejeri, COVID-19 howsalasy sebäpli, ASEAN ýurtlaryna eksport edilende ýük tölegleriniň we tölegleriň ýokarlanmagynyň dowam edýändigini aýtdy.Muňa garamazdan, daşary söwda kärhanalary tagalla edýärler.jogap bermek arkaly muny düzetmek
krizis çalt we krizisde mümkinçilik gözlemek."Biz henizem ASEAN bazaryna umytly garaýarys" -diýip, Soho söwda menejeri söwdany köp ugurlar boýunça durnuklaşdyrmaga synanyşýandyklaryny aýtdy.Soho, has köp sargyt almak maksady bilen, ASEAN bazarynda has köp alyjy bilen aragatnaşyk gurmak üçin 129-njy Kanun ýarmarkasyndan doly peýdalanmak kararyna gelendigini aýtdy.Jiangsu Soho ýaly halkara halkara habar beriş serişdelerinden we e-poçta göni marketinginden peýdalanyp, Taýland, Indoneziýa we Günorta-Gündogar Aziýanyň beýleki ýurtlaryna gönükdirilen onlaýn mahabat çäreleriniň birnäçesini gurady.“Bu Kanton ýarmarkasynda ASEAN-dan alyjylar bilen işewür gatnaşyklar gurduk we olaryň zerurlyklaryny öwrendik.Olaryň käbiri önümlerimizi satyn almak kararyna geldi "-diýdi.Kompaniýa, “ylym we tehnologiýa esaslanyp ösmek, önümiň hiline esaslanyp ýaşamak” işewürlik ýörelgesine eýerer we müşderilere ýokary hilli önümler we deslapky hyzmatlar bilen üpjün eder.
"Kawan Lama Group" -yň başlygy Huang Yijun, ýarmarka 1997-nji ýyldan bäri gatnaşýar. Indoneziýanyň öňdebaryjy enjamlar we mebel bölek satuw kompaniýasy hökmünde bu ýarmarkada hytaýly gowy üpjün edijileri gözleýär.Huang: "Indoneziýanyň ykdysadyýetiniň dikeldilmegi we ýerli bazaryň isleginiň ýokarlanmagy bilen, ýarmarka arkaly aşhana ulanmak we saglygy goraýyş üçin hytaý önümlerini taparys diýip umyt edýäris".Indoneziýa bilen Hytaýyň arasynda eko-nominal we söwdanyň geljegi barada aýdanymyzda, Huang umytly.“Indoneziýa, 270 million ilaty we baý ykdysadyýeti bolan Hytaýyň ykdysadyýeti bilen baglanyşykly ýurt.RCEP-iň kömegi bilen iki ýurduň arasynda geljekde ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy üçin uly mümkinçilikler bar "-diýdi.


Iş wagty: Awgust-14-2021