2007-nji ýylda esaslandyrylan EASO, 40 ýyllyk taryhyna eýe bolan Runner Group-yň ussat bezeg sanitar-tehniki öndürijisidir.Biziň wezipämiz, müşderileriň isleglerinden has ýokary hilli duşlary, kranlary, hammam esbaplaryny we sanitar-tehniki klapanlary üpjün etmek.Täze önümleri gözlemekde, dizaýn etmekde we işläp düzmekde öňdebaryjy täzelikçi bolmaga çalyşýarys we täsirli we täsirli dolandyryş we ýolbaşçylyk arkaly bäsdeşlik artykmaçlygymyzy dowam etdirýäris.Elmydama “Müşderi üstünligi” ilkinji nobatdaky ýörelgesimiz we ýörelgesimiz hökmünde kabul edýäris, sebäbi ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyň özara işewürligiň durnukly ösmegine alyp barjakdygyna ynanýarys.

Dizaýn, gurallar, gelýän çig mal gözegçiligi, önümçilik, timarlamak, synag we gurnamak ýaly ähli amallary ýerine ýetirýäris.AShli EASO önümleri kod talaplaryna laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary.Iberýän her önümimiziň berk hilini üpjün etmek üçin her prosese doly gözegçilik edýäris.Arassa önümçilik dolandyryşyny we awtomatizasiýasyny ulanmak bilen, önümçiligiň bahasyny yzygiderli optimizirleýäris we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýarys.Lomaý kanalda, bölek satuw kanalynda, onlaýn kanalda we beýlekilerde dünýädäki öňdebaryjy müşderiler bilen ynamdar we ygtybarly hyzmatdaş bolanymyza buýsanýarys.