Goşulan baha müşderi hyzmaty

Müşderilere üstünlik gazanmak üçin goldaw beriň

EASO müşderileriň näme pikir edýändigi we müşderileriň zerur zatlaryny üpjün etmegi hakda hemişe pikir edýär.Tejribäni ulanyp, sarp edijileriň agyry nokatlaryny çözmäge üns berýäris.Ajaýyp önümçilikden, önümi ösdürmekden we paýlamak mümkinçiliginden başga-da, esasy ugurlary kesgitlemäge we täze önümleri ösdürmäge kömek etmek üçin toplumlaýyn senagat dizaýnyny, bazar derňewini we prototip çeşmelerini hödürleýäris.Şeýle hem, her bir ajaýyp düşünjäni ýokary hilli önüme öwürýän öňdebaryjy gözleg we in engineeringenerçilik topary bar.Önümleri we dolandyryşy yzygiderli gowulaşdyrmak baradaky ygrarlylygymyz, sizi ygtybarly hyzmatdaşlaryňyza öwürýär.

Koprak oka
hemmesini gormek

Biziň iş modelimiz

Arassaçylyk enjamlary pudagynda 14 ýyldan gowrak tejribe toplap, EASO dünýädäki strategiki hyzmatdaşlar bilen köp ugurly we çeýe işewürlik modellerini döretdi.Bölek satuw kanallaryny, lomaý kanallary we onlaýn kanallary goşmak bilen birnäçe satuw kanallaryny goldap bileris.Şeýle hem, diňe bir aşhana we hammam meýdançalarynda däl, eýsem öý enjamlary, suw süzgüç meýdançalarynda we RV we öý haýwanlary bilen üpjün etmek ýaly köp sanly bazara hyzmat edýäris.Dürli segmentlere esaslanyp, müşderileriň işiniň üstünliklerini goldamak üçin derrew dogry önüm çözgütlerini hödürläp biler ýaly dürli segmentasiýa boýunça çuňňur gözleg geçirýäris.

 • 2021 DIZAYN AWARDY BOLSA EASO WIN

  Gadyrly dostlar, LINFA tualetiniň süzgüçden öňki önümi üçin EASO-nyň halkara iF DESIGN AWARD 2021 alandygy baradaky ajaýyp habarlary paýlaşýarys.Şeýle adatdan daşary we ajaýyp dizaýn üçin EASO-nyň şöhratyny gazanmak şübhesiz.Bu ýyl halkara iF ...
  jikme-jiklik
 • Ykdysady we söwda goşant goşýan Kanton ýarmarkasy ...

  Hytaýyň daşary söwdasynyň barometri hökmünde tanalýan 129-njy Kanton ýarmarkasy Hytaýda bazaryň dikeldilmegine we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasyna möhüm goşant goşdy.Küpek import we eksport söwdasy boýunça işewür lider Jiangsu Soho International üç ýumurtga gurdy ...
  jikme-jiklik
 • BRI sebitlerindäki söwdagärler Kanton ýarmarkasyndan peýdalanýarlar ...

  Guramaçylar, daşary ýurt birleşikleri bilen gatnaşyk gurmak arkaly has uly mümkinçiliklere ýetmeklerini dowam etdirýärler YUAN ŞENGGAO Hytaýyň daşary söwda we açylyş üçin iň ygtybarly we giňişleýin platformalarynyň biri hökmünde Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy ýa-da Kanton ýarmarkasy ajaýyp rol oýnady ...
  jikme-jiklik